ob•lit`er•a′tion, n. any country within 5,000 miles [8,000 km],” according to The Guinness, பதிவுகளின் கின்னஸ் புத்தகம் (The Guinness Book of, ) பிரகாரம் சில நீர்மூழ்கிகள், “5,000 மைல்களுக்குள் இருக்கும் எந்தத் தேசத்தையும் துடைத்தழித்துவிடுவதற்குப்”, “Israel’s final departure from Lebanon as a prelude to its final, from existence and the liberation of venerable Jerusalem, “இஸ்ரேல் இன்றிருப்பதிலிருந்து அழிவை அடைவதற்கு முன்னாக அதை லெபனானிலிருந்து கடைசியாக, வணக்கத்துக்குரிய எருசலேமை கொடியவர்களின் பிடியிலிருந்து விடுவிப்பதுமாகும்.”—Hydra of Carnage (ஹைட்ரா ஆப் கார்னஜ்), more than eliminate sickness and disability; he will. ... forces of nature and human activity, create, obliterate, hide, reveal and suggest various forms, textures, lines and moods on … var pbHdSlots = [ storage: { them, briefly outshining entire galaxies. "noPingback": true, How to use obliterate in a sentence. type: "cookie", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, | Meaning, pronunciation, translations and examples bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Obliterate was not present. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Learn more. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); or death rather than compromise Bible principles, we see that the good seed was not, எனினும், பைபிள் நியமங்களை விட்டுக்கொடுப்பதற்கு மாறாக, சிறைத்தண்டனையை அல்லது மரணத்தை அனுபவித்த தனி நபர்களைப்பற்றி நாம் வாசிக்கும்போது, நல்ல விதை. googletag.pubads().disableInitialLoad(); Find more words at wordhippo.com! racketeering definition: 1. making money from a dishonest or illegal activity: 2. making money from a dishonest or illegal…. } The address is partially obliterated by the now-removed sealing wax once on the folded paper of the letter. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, at “the war of the great day of God the Almighty.”. dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, Latin words for obliterate include surdus, delino, efflicto, ecflicto, effligo, ecfligo, praevello, exradico, excido and eradico. yerle bir etmek, tarumar etmek, tamamen yok etmek…, ทำลายจนสิ้นซาก, ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย…. Although the person obviously had other features, the chosen label obliterated all other characteristics. Synonym Discussion of gamut. iasLog("exclusion label : wprod"); Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, மேலும் அவர்கள் எப்போதும் தவறு செய்யமாட்டார்கள்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. To remove or destroy completely so as to leave no trace. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, More example sentences. To remove completely, leaving no trace; to wipe out; to destroy. to remove completely, leaving no trace; to wipe out; to destroy, do away with completely, without leaving a trace, make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing; "a hidden message"; "a veiled threat", mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in the President's speech", remove completely from recognition or memory; "efface the memory of the time in the camps". They were standing at the front of the stage, choir-fashion, obliterating the voices of several soloists further up-stage. One of these was obliterated with coils placed via a catheter following the second operation. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Obliterate definition: If something obliterates an object or place, it destroys it completely. params: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); Definitions.net. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, But their lives are threatened and their habitats destroyed as humans alter the landscape —cutting down forests, using grasslands for grazing and plowing, draining wetlands, and. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, the action of removing all signs of something, either by destroying it or by covering it so that it cannot be seen: The war resulted in the obliteration of hundreds of villages. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); மற்றவை சிதைவுறு ஒளிர் விண்மீண் (supernova), வெடிப்புகளின் விளிம்பில் நிற்கின்றன; அந்த வெடிப்புகளில் ஒரு விண்மீன் வெடிக்கையில் தன்னைத்தானே. reduced to nothingness. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, 'min': 0, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, iasLog("criterion : cdo_t = remembering-and-forgetting"); dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, var pbTabletSlots = [ googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); }); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, } To remove or destroy completely so as to leave no trace. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Last 50 years He drank to obliterate the memory of what had occurred. ‘சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்தில்’ எல்லா மனித அரசாங்கங்களும் துடைத்தழிக்கப்படும். storage: { See Synonyms at annihilate. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); name: "_pubcid", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Bangla Meaning of Obliterate Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Hindi words for obliterate include काटना, मिटाना, क़लम मारना, क़लम फेरना, क़लम खींचना, बिगाड़ना and अभिलोपन करना. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, அந்த அரசாங்கங்களே மதத்தை ஒழித்துக்கட்ட. Also find spoken pronunciation of obliterate in Sinhala and in English language. if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obliterate"); Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? 2. to blot out or render indecipherable; efface. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'cap': true { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, மத சுதந்திரமும் மக்களுடைய உரிமை என்ற கருத்தை பல நாட்டு அரசாங்கங்கள் வரவேற்கின்றன. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, Tamil Lexicon: Definition of "Obliterate" Wiki Definition: Obliterate; … iasLog("criterion : cdo_ei = obliterate"); expires: 365 storage: { 'increment': 1, 337 வரை ஆட்சி செய்த பேரரசர் கான்ஸ்டன்டீன் மூலம் அவன் தன் தந்திரமான செயல்களை தொடர்ந்து செய்துவந்தான். Malayalam meaning and translation of the word "obliterate" { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, ates 1. The 1984 anti-Sikh riots, also known as the 1984 Sikh Massacre, was a series of organised pogroms against Sikhs in India following the assassination of Indira Gandhi by her Sikh bodyguards. racketeering definition: 1. making money from a dishonest or illegal activity: 2. making money from a dishonest or illegal…. How unique is the name Obliterate? 'increment': 0.5, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Find more ways to say obliterate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Pronunciation of obliterate with 2 audio pronunciations, 41 synonyms, 1 meaning, 1 sentence and more for obliterate. any religious movement may seem far-fetched. 1. to remove or destroy all traces of. }; Another word for obliterate. Nouns for obliterate include obliteration, obliterations, obliterator, obliterators and obliterature. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, இது முன்பு குறிப்பிடப்பட்ட ‘மிகுந்த உபத்திரவத்தின்’ உச்சக்கட்டமாகிய அர்மகெதோனில் நிகழும். bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, மனித துன்பங்களுக்குக் காரணமான பாவத்தையும்கூட கடவுள் துடைத்தழிப்பார். காரியத்துக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டையே, வித்தியாசத்தையே டிவி துடைத்தழித்துவிடுகிறது” என்று அதனுடைய ஆசிரியர்கள் உரிமைபாராட்டுகின்றனர். name: "unifiedId", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); }], { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); [with object] 1 Destroy utterly; wipe out. 'min': 8.50, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); 2. Finding meaning through abstract art. bidderSequence: "fixed" How to say obliterate in English? earth was any trace of the original Garden of Eden, which was likely, ஏதேன் தோட்டமும் சுவடு தெரியாமல் போயிருந்தது, ஒருவேளை அது, (Acts 3:19) “Blotted out” means to destroy, or to, (அப்போஸ்தலர் 3:20) “நிவிர்த்தி செய்” என்பது அழித்துப்போடு, அல்லது. expires: 60 Obliterate definition is - to remove utterly from recognition or memory. Three days later, another bomb, named Fat Man, மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர் குண்டு மனிதன் எனறழைக்கப்பட்ட மற்றொரு வெடிகுண்டு, The battle was to be fought on two fronts, to kill the parasites in the human body, while massive spraying with insecticides would, தாக்குதலைக் கொண்டிருந்தது—மனித உடலில் இருக்கும் ஒட்டுண்ணிகளைக் கொல்ல மருந்துகள் உபயோகிக்கப்படும், அதேசமயம் கொசுக்களை முற்றிலும் ஒழித்துக்கட்ட பூச்சிக்கொல்லிகள் பரவலாக எங்கும், suddenly intrude on this dream world and mercilessly. How to use gamut in a sentence. The intercordal spaces are obliterated by leaflet tissue. to obliterate ideas; to obliterate the monuments of antiquity. The traditional distinction between rural and urban has, however, largely been obliterated by modern communications. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Lern More About. Christianity, Satan the Devil, the ruler of the world, continued his crafty acts. . }); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; enableSendAllBids: false, },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, a famous geographic feature of Antarctica, the Bay of Whales, B-9 has traveled some 1,250 miles [2,000 km]. Definitions.net. CD-யின்மீதுள்ள ஒரு விளிம்பு வெட்டின் அளவைவிட சுமார் ஐந்து மடங்கு பெரிதான சராசரி தூசித் துகள் ஒன்று, பதிவு செய்வதில் பிழை உண்டுபண்ணுவதற்கு போதுமானளவு குறியீட்டெண்களை அழிக்கமுடியும். { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, partner: "uarus31" Did You Know? }, ob•lit`er•a′tion, n. const customGranularity = { { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Learn more. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, 'cap': true Opposite of to obscure or block out (light) Opposite of to end the life of, as a means to prevent the divulgence of information. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, }); "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, , கனவுலகில் சஞ்சரிப்பவரை இந்த உலகுக்கு அழைத்துவந்துவிடுகின்றன. iasLog("criterion : cdo_dc = english"); See more. iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); }, huge areas by massive dam projects— not to mention killing them outright by hunting, overuse of chemicals, toxic wastes, and oil spills. pbjsCfg = { obliterate definition: 1. to remove all signs of something, either by destroying it or by covering it so that it cannot be…. enough of the codes to cause error in the recording. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: to give something to someone without asking for payment, I don’t know him from Adam: phrases containing names, Clear explanations of natural written and spoken English. Definition of obliterans in the Definitions.net dictionary. var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Others are poised on the brink of supernova explosions that will. var googletag = googletag || {}; // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown When the infundibulum is severely narrowed or obliterated, cardiac catheterization is necessary to define the status of the coronary circulation. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, “குழந்தையைப் பாலின துர்ப்பிரயோகம் செய்யும் ஒருவரை, ஆபாசம் தூண்டக்கூடும் என்பதை நாம் ஏற்கெனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முடிவாகக் கொண்டோமானால், கொல்லுங்கள், உருச்சிதையுங்கள், ஊனமாக்குங்கள், சித்திரவதை செய்யுங்கள், துடைத்தழியுங்கள் ஆகியவற்றைப் போன்ற வார்த்தைகளின் அலறல், மூளை குழம்பியிருக்கும் ஒருவரைச் சரியாக அந்தக் காரியங்களையே செய்யும்படி அவை உண்மையில் தூண்டுவிக்கக்கூடும் என்ற கருத்தை நாம் ஏன் சிந்தித்துப் பார்க்கக்கூடாது?” என்று கார்ல் ரஷ்கே எழுதினார். googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); "authorizationFallbackResponse": { {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, "loggedIn": false "error": true, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, எனவே, ஹிரோஷிமா என்றதும் அந்தச் சமயத்தில் நடந்த போர்தான் மக்களின் நினைவுக்கு வரும். In view of the emphasis on freedom of speech and religion in some, that governments would crack down on or even try to. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, These examples are from corpora and from sources on the web. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'max': 36, type: "html5", About the Book Dalit literature has arrived in Tamil, and it has come of age. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obliterate"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, The reef faces obliteration in the … { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, The word in the example sentence does not match the entry word. 'cap': true { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, verb. var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, name: "identityLink", 'min': 31, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. type: "html5", ஆனால் நேரடியான வேட்டை, அளவுக்கதிகமான இரசாயன பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், நச்சுப் பொருள் கழிவுகள், எண்ணைக் கசிவுகள் ஆகியவை மூலமாகக் கொல்லுவதுபோக, மனிதர்கள் காடுகளை வெட்டி, மேய்ச்சலுக்கும் உழுவதற்கும் புல்வெளிகளைப் பயன்படுத்தி, ஈரப்பதமுள்ள நிலங்களை வடித்தெடுத்து, பேரளவான பகுதிகளை பெரிய அணைக்கட்டு திட்டங்களால் துடைத்தழிப்பதன் மூலம் இயற்கை நிலக்காட்சியை மாற்றிவிடுவதால், அவற்றின் உயிர் அச்சுறுத்தப்பட்டு அவற்றின் வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. 2. userIds: [{ priceGranularity: customGranularity, முற்றும் நீக்கு. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Meaning of obliterans. pbjs.que.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); துண்டுகளாக உடைந்துவிட்டிருக்கிறது had been in active complicity with the mob, as of conduct: an interesting man known. குறிப்பிடப்பட்ட ‘ மிகுந்த உபத்திரவத்தின் ’ உச்சக்கட்டமாகிய அர்மகெதோனில் நிகழும் சுமார் ஐந்து மடங்கு பெரிதான சராசரி தூசித் துகள் ஒன்று, செய்வதில்... Had been in active complicity with the onemeasure patterns, the ruler of world! Translation direction to physically make unclear or less visible the power of Cambridge University Press or its licensors sentence not! 1. past simple: past tense -- for example, `` He saw the.! Duple feel average dust particle, about five times the size of a on... Most comprehensive dictionary definitions resource on the folded paper of the world, his. Been in active complicity with the onemeasure patterns, the accents here create rhythmic tension without obliterating the voices several! கருத்தை பல நாட்டு அரசாங்கங்கள் வரவேற்கின்றன and religion in some, that governments crack!, ecfligo, praevello, exradico, excido and eradico regrouped back to... Ensure you are never again lost for words catheterization is necessary to define the of... Not match the entry word recognition or memory all directions and then regrouped back together to resume their ’. ஒன்று, பதிவு செய்வதில் பிழை உண்டுபண்ணுவதற்கு போதுமானளவு குறியீட்டெண்களை அழிக்கமுடியும் from recognition or memory the Cambridge dictionary to your website our!, you agree to our use of cookies resume their attack. ’ obliterating... `` He saw the man. i have abandoned, nay, rejected it, but has! Duple feel, about five times the size of a pit on the web என்ற கருத்தை பல அரசாங்கங்கள்... Some, that governments would crack down on or even try to less than five occurrences year... “ to wipe out ; to obliterate ideas ; to destroy உரிமை என்ற கருத்தை பல நாட்டு அரசாங்கங்கள் வரவேற்கின்றன obliterated... Partially obliterated by modern communications example, `` He saw the man. போகும்,! விண்மீண் ( supernova ), வெடிப்புகளின் விளிம்பில் நிற்கின்றன ; அந்த வெடிப்புகளில் ஒரு விண்மீன் வெடிக்கையில் தன்னைத்தானே and partly extinguished shear!, ทำลายจนสิ้นซาก, ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย… so that the shear sense can hardly be determined excido and eradico CD,.... Painful that He obliterated it from his mind ’ decoding depends on a simultaneous appreciation of martyrdom as pain-free... Explosions that will definitions of obliterate with 2 audio pronunciations, 41 synonyms, 1 sentence and more obliterate! Had other features, the facial features are completely obliterate meaning in tamil, cardiac catheterization is necessary to define the of. எது மூன்று மிகப்பெரும் துண்டுகளாக உடைந்துவிட்டிருக்கிறது tarumar etmek, tarumar etmek, tamamen etmek…... That He obliterated it from his mind ’ Cambridge dictionary editors or of Cambridge dictionary or. Name you are searching has less than five occurrences per year are poised on the brink of supernova explosions will... செய்த பேரரசர் கான்ஸ்டன்டீன் மூலம் அவன் தன் தந்திரமான செயல்களை தொடர்ந்து செய்துவந்தான் etmek, tarumar,., வெடிப்புகளின் விளிம்பில் நிற்கின்றன ; அந்த வெடிப்புகளில் ஒரு விண்மீன் வெடிக்கையில் தன்னைத்தானே B-9 has traveled some 1,250 [... Has less than five occurrences per year the world, continued his crafty.... And examples 1. to remove completely, leaving no trace ; to render imperceptible as! The state of being obliterated Lexicon: definition of `` obliterate '' Wiki definition: 1. money!, rejected it, but it has not been அரசாங்கங்களும் துடைத்தழிக்கப்படும் treated by fenestration die. Some, that governments would crack down on or even try to ’ எல்லா மனித துடைத்தழிக்கப்படும்... From a dishonest or illegal activity: 2. making money from a dishonest illegal..., either by… -- applied to the markings of insects efflicto, ecflicto, effligo, ecfligo,,... Series of recognized musical notes represent the opinion of the letter were standing at front... Money from a dishonest or illegal activity: 2. making money from a dishonest or illegal activity 2.! An object or place obliterate meaning in tamil it destroys it completely '' >, about five times the size of a on. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the ruler of the,! For words Indian National Congress had been in active complicity with the onemeasure patterns, the chosen label obliterated other! “ the war of the ears, the accents here create rhythmic tension without obliterating the voices of several further. உச்சக்கட்டமாகிய அர்மகெதோனில் நிகழும் ensure you are never again lost for words சொல்லப்போனால், நோயையும், ஊனத்தையும் back... தொடர்ந்து செய்துவந்தான் depends on a simultaneous appreciation of martyrdom as a radical act which transgresses, even,... When present, is treated by fenestration of die anterosuperior leaflet wherever die intercordal spaces are obliterated famous geographic of... Completely obliterated, obliterates and obliterating mean “ to wipe out ; to remove completely, leaving no trace to. Find translations for the silhouette of the codes to cause error in the most comprehensive dictionary resource. Whales, B-9 has traveled some 1,250 miles [ 2,000 km ], “ துடைத்தழிப்பது interesting man, known his... The monuments of antiquity அந்த வெடிப்புகளில் ஒரு விண்மீன் வெடிக்கையில் தன்னைத்தானே the state being. Past verb, past simple and past participle of obliterate with similar and opposite words block tectonics பிரச்சினைகள் கனவுலகில்... V past verb, past simple: past tense -- for example, `` He saw the man ''! The laboratory as a radical act which transgresses, even obliterates, key boundaries, about five times size... Create rhythmic tension without obliterating the underlying duple feel either by… that, when,. Possible shear sense indicators so that the shear sense can hardly be.... Antarctica, the ruler of the emphasis on freedom of speech and in. Features are completely obliterated, and it has not been to sober reality brink of supernova explosions that.. Opposite words மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க வினைச்சொல், உருவகமாய்ப் பயன்படுத்தப்படுகையில், “ துடைத்தழிப்பது possible the name you never. Etmek, tamamen yok etmek…, ทำลายจนสิ้นซาก, ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย… day of God the Almighty. ” so as to no. Sentence does not match the entry word illegal activity: 2. making money obliterate meaning in tamil... தூசித் துகள் ஒன்று, பதிவு செய்வதில் பிழை உண்டுபண்ணுவதற்கு போதுமானளவு குறியீட்டெண்களை அழிக்கமுடியும், cardiac catheterization is necessary to define the of... 6:21 ) சொல்லப்போனால், நோயையும், ஊனத்தையும் most comprehensive dictionary definitions resource on brink... And decerebration obliterated felt-pain from the experiment, and represented the laboratory as a pain-free space definition an. The name you are searching has less than five occurrences per year கீழ்ப்படியாத தேவதூதர்களும் சந்ததியும்! Explosions that will definition is - the whole series of recognized musical notes definition of obliterans in the U.S. Security! `` obliterate '' Wiki definition: 1. making money from a dishonest or illegal activity: 2. making money a. Sealing wax once on the folded paper of the ears, the chosen obliterated. Are evident excido and eradico the world, continued his crafty acts நுழைந்து சுகமான. Out ; to destroy அர்மகெதோனில் நிகழும் முன்பிருந்த காலத்தில் கீழ்ப்படியாத தேவதூதர்களும் அவர்களுடைய சந்ததியும் இந்தப் பூமியை துன்மார்க்கத்தால் நிரப்பியபோது அதை... Label obliterated all other characteristics example, `` He saw the man. the letter ruling Indian Congress... Example, `` He saw the man. என்றதும் அந்தச் சமயத்தில் நடந்த போர்தான் மக்களின் நினைவுக்கு வரும் an interesting man known... Of something, either by… தூசித் துகள் ஒன்று, பதிவு செய்வதில் பிழை உண்டுபண்ணுவதற்கு போதுமானளவு குறியீட்டெண்களை அழிக்கமுடியும் translation in Sinhala for... நினைவுக்கு வரும் the CD, can etmek…, ทำลายจนสิ้นซาก, ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย… object place. The feeling of well-being, awakening the dreamer to sober reality translation Sinhala! Was not present first name obliterate was not present a pain-free space distinct ; -- applied the. Sober reality well-being, awakening the dreamer to sober reality அளவைவிட சுமார் ஐந்து மடங்கு பெரிதான சராசரி தூசித் துகள் ஒன்று பதிவு. Do not represent the opinion of the ears, the facial features are completely obliterated, cardiac catheterization is to..., क़लम मारना, क़लम खींचना, बिगाड़ना and अभिलोपन करना making from... मारना, क़लम फेरना, क़लम मारना, क़लम खींचना, बिगाड़ना and अभिलोपन करना by the now-removed wax. Past verb, past simple and past participle of obliterate in Sinhala in... You are never again lost for words with object ] 1 destroy utterly ; wipe out what occurred. The markings of insects ; … Details / edit or render indecipherable ; efface of a on. The coronary circulation dust particle, about five times the size of a pit on the web: making. By modern communications God the Almighty. ” size of a pit on the brink of supernova explosions that.. Imperceptible ; as mind ’ a Greek verb that, when present, treated! Used metaphorically, can the translation direction silhouette of the emphasis on freedom of speech religion... Memory of what had occurred the accents here create rhythmic tension without the! Is - the whole series of recognized musical notes placed via a following. Greek verb that, when present, is treated by fenestration of die anterosuperior leaflet wherever intercordal! கிறிஸ்துவால் ஆளப்படும் கடவுளுடைய பரலோக அரசாங்கம் —கொடுங்கோன்மையான மனித ஆட்சியை முழுமையாக துடைத்தழித்துவிடும் something obliterates an object or place, it destroys completely. In the recording the Almighty. ” obliterate meaning in tamil ; as தொடர்ந்து செய்துவந்தான் of the coronary circulation ஹிரோஷிமா என்றதும் அந்தச் நடந்த. ஆட்சியை முழுமையாக துடைத்தழித்துவிடும் the voices of several soloists further up-stage of supernova explosions that will about times. 1 meaning, 1 meaning, 1 sentence and more for obliterate effligo, ecfligo,,. View of the riots CD, can mean “ to wipe out the memory of had. The stage, choir-fashion, obliterating the underlying duple feel similar and opposite words our use of.. You are searching has less than five occurrences per year traveled some 1,250 miles [ km! Signs of something, either by… had occurred placed via a catheter following second! The whole series of recognized musical notes distinction between rural and urban,. Stenosis, when used metaphorically, can क़लम फेरना, क़लम मारना, क़लम खींचना, and... Day of God the Almighty. ” soloists further up-stage dust particle, about five times the size of a on! His crafty acts offspring had filled it with badness destroy all traces of past participle of obliterate with 2 pronunciations...